15 อันดับ รับตรง มหิดล 57 ที่มีอัตราแข่งขันสูงสุด

15 อันดับ รับตรง มหิดล 57 ที่มีอัตราแข่งขันสูงสุด

รับตรง มหิดรปิดรับสมัคร 26 พ.ย 2556 ขณะยอดชำระค่าสมัครก็เริ่มนึ่งแล้วนะครับ ใครลงสมัครคณะเหล่านี้ไว้ก็เตรียมตัวสอบ 7 วิชาสามัญ เพราะอัตราการแข่งขันสูงมากมาย คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้สมัครถึง 3446 คน รับ เพียง 80 อัตราการแข่งขันประมาณ 1 ต่อ 43 คน

รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 57 รับสมัคร 1-26 พฤศจิกายนนี้

รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 57 รับสมัคร 1-26 พฤศจิกายนนี้

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัคร 1-26 พฤศจิกายน 2556 ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น และได้กำหนดประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรงไว้ 5 โครงการ ดังนี้

รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหิดล 57

รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหิดล 57

ประกาศ  รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาฟุตบอล

การศึกษาแบบ Liberal Arts เรียนอย่างรู้รอบ และรอบรู้ ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาแบบ Liberal Arts เรียนอย่างรู้รอบ และรอบรู้ ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

      เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาตร์ และปริญญาโทในหลักสูตร บริหารธุรกิจ และการจัดการ ซึ่งมิได้มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดแบบมีวิจารณญาณเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการวิจัยอย่างเป็นเลิศอีกด้วย

มาแล้าจ๊ะ ระเบียบการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

มาแล้าจ๊ะ ระเบียบการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น