รับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ 57

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจาการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2557 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2557

12

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)
2. ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือที่ร้องขอเข้ากองประจำการ อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2557
3. ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรืออายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2533 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2536) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี
4. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ หรือเป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
5. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ว่ายน้ำเป็น
7. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากราชการ เนื่องจากการกระทำความผิด
12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากกระทำความผิด หรือหนีราชการ
13. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม
14. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

ผู้สมัครสอบต้องนำระเบียบการมาด้วยในวันสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน-เวลาที่กำหนด เพื่อใช้อ้างอิงว่าได้ทำการซื้อระเบียบการจริง หากผู้สมัครไม่ได้นำระเบียบการมาด้วย ผู้สมัครจำเป็นต้องซื้อระเบียบการใหม่

ระเบียบการ: http://58.97.114.34:8882/navedunrj/pdf/nrj57.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://58.97.114.34:8882/navedunrj/index.html

Share