ระเบียบการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง ปี 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย / หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ม.6 ผู้หญิง

  • รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
  • รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ตำรวจหญิง

  • รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
  • รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ตำรวจชาย

  • รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.
  • รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัคร

17 ธันวาคม 2556 ถึง 10 มกราคม 2557

ระเบียบการทั้งหมด

http://www.rpca-admission.com/

Share