โควตาพื้นที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง พระนครเหนือ 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ในบริเวณจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวม ๓ สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง จึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองไว้ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  1.  ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
  2. ต้องก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
  3.  ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) 4 ภาคการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕0
  4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยการ “ให้ออก”

รับสมัคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2556

รายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

http://www.admission.kmutnb.ac.th/Area_Quota_KMUTNB-Rayong2557-6-Nov-5-Dec-2013.pdf

สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/EntQuota/Apply/start.aspx

Share