รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากร ปีการศึกษา 57

มหาลัยศิลปากร เปิดรับตรงแล้ว คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เป็นคณะที่น่าเรียนอย่างมาก หากคนไหนชื่นชอบเกี่ยวกับเอกภาพพิมพ์และประติมากรรม

รับตรง ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษา ทั้งสิ้น 110 คน ด้วยวิธีการรับ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 การคัดเลือก จำนวน 36 คน

  • โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ* จำนวนประมาณ 16 คน
  • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ * จำนวนประมาณ 20 คน

แบบที่ 2 การสอบตรง จำนวน 74 คน

  • ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก** จำนวนประมาณ 54 คน
  • ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์*** จำนวนประมาณ 10 คน
  • ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก* จำนวนประมาณ 10 คน

รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากร

เว็บไซต์หลัก

http://www.psg.su.ac.th/

Share